al contingut a la navegació Informació de contacte

EL PLE DE L'AJUNTAMENT APROVA INICIALMENT L'OCUPACIÓ DIRECTA D'UN SOLAR

Divendres va sortir publicat al BOP l’anunci relatiu a l’aprovació inicial de l’ocupació directa d’aquest solar, conegut com a “PATI DE LA TIANA”. Per Acord del Ple, de data 16-8-2021, es va aprovar inicialment l’ocupació directa. A partir d’avui se sotmet a informació pública pel termini de 15 dies. Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat, en les dependències municipals, perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la Seu Electrònica d’aquest Ajuntament: (https://vilanovasegria.eadministracio.cat/board).

Document Actions